DIM S.A.
OGŁOSZENIE
2020-09-30
PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
Działając w imieniu spółki pod firmą: „DIM SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000483282, posiadającej REGON: 34061658000000, NIP: 8921464448, kapitał zakładowy: 1.355.000,00 zł (w całości wpłacony), dalej jako „Spółka”, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288 i poz. 875) wzywam akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do końca października 2020 r.
 
W przypadku woli osobistego składania dokumentów wskazuję, iż Biuro Zarządu Spółki otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 przy ul. Grzybowskiej 87, 00-844 Warszawa.
 
Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez NWAI Dom Maklerski S.A., wybranym uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 
Jednocześnie informuje, iż zgodnie z w/w ustawą: